środa, lutego 20, 2019
image image image image image image
Ośrodek Jeździecki FARUK
Ośrodek Jeździecki FARUK
Ośrodek Jeździecki FARUK
Ośrodek Jeździecki FARUK
Ośrodek Jeździecki FARUK
Ośrodek Jeździecki FARUK

Regulamin

ośrodek Jeździecki faruk Regulamin 2015

 

I Zasady ogólne


1. Na terenie ośrodka mogą przebywać wyłącznie właściciele koni, uczniowie szkółki, osoby dzierżawiące konie oraz ich bliscy i przyjaciele, lecz ci ostatni muszą być zapoznani z regulaminem i jemu się podporządkować.
2.Na terenie stajni mogą przebywać tylko właściciele koni lub osoby dzierżawiące konie, pozostałe osoby wyłącznie z osobami upoważnionymi.

 

3. Zabronione jest wchodzenie do boksów lub głaskanie zwierząt bez obecności właściciela konia lub osoby upoważnionej. Łamiąc ten zakaz ponosimy pełną odpowiedzialność związaną z ewentualnymi szkodami lub ryzykiem urazu.
4. Zabronione jest dokarmianie koni.
5. Wykonując wszelkie czynności przy koniach oraz znajdując się na terenie stajni, należy zachować szczególną ostrożność! Właściciele koni, osoby biorące udział w zajęciach oraz osoby towarzyszące powinni zdawać sobie sprawę z ryzyka jakie niesie kontakt z dużym i płochliwym zwierzęciem, jakim jest koń.
6. Właściciel Ośrodka nie bierze odpowiedzialności za wypadki związane z nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz za zdarzenia losowe powstałe z winy uczestników, jak również za rzeczy pozostawione na terenie ośrodka oraz pojazdy znajdujące się na parkingu.
7. Użytkownicy i ich konie nie są ubezpieczeni przez Ośrodek od nieszczęśliwych wypadków. Każdy powinien samodzielnie zaopatrzyć w odpowiednią polisę zarówno siebie jak i konia. Ośrodek posiada OC działalności, które obejmuje odszkodowania za wypadki z tytułu źle wykonanej usługi.
8. Opłata za jazdę konną również nie obejmuje ubezpieczenia. Ubezpieczenie pozostaje w gestii jeżdżących lub ich opiekunów prawnych. Stajnia nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała powstałe podczas jazdy lub przebywania na terenie stajni.

II. Pobyt konia w pensjonacie

 1. Konie karmione są 3 razy dziennie owsem i dwa razy dziennie sianem. (W sezonie pastwiskowym siano może być zastąpione lub uzupełnione zielonką). Podczas wieczornego karmienia do owsa mogą być dosypywane dodatki przyniesione przez właścicieli.
 2. Ścielenie odbywa się codziennie, zaś wyrzucanie obornika 2 razy w tygodniu, chyba że pogoda to uniemożliwia.
 3. Zabrania się samowolnego korzystania z dodatkowych porcji ściółki i pasz poza przydziałem przygotowanym przez pracowników stajennych! Wszelkie potrzeby należy zgłaszać właścicielom stajni i indywidualnie ustalać wszelkie zmiany i zapotrzebowanie!
 4. Na terenie obiektu znajduje się piaszczysta ujeżdżalnia, przeszkody oraz plac wewnętrzny. Członkowie KS Faruk mogą nieodpłatnie korzystać z całej infrastruktury udostępnionej na cele statutowe Klubowi Sportowemu Faruk. Pozostałe osoby potrzebują zgody Prezesa Klubu.
 5. W ramach opłaty za pensjonat znajduje się również nielimitowany dostęp do solarium.
 6. W dni robocze konie wyprowadzane są turami: rano do karuzeli, a po południu na pastwiska, lub odwrotnie, w zależności od grupy.
 7. W weekendy konie wychodzą w jedno miejsce - na wybiegi lub do karuzeli.
 8. W najważniejsze 12 świąt w roku, konie nie będą wyprowadzane.
 9. Ośrodek dba o systematykę szczepień i odrobaczania. Te ostatnie odbywają się równocześnie dla wszystkich koni minimum dwa razy do roku. Ze względów profilaktycznych raz w roku robione są badania kału. Koszt ponosi właściciel konia.

 

III. Pastwiska i wybiegi

1. Korzystanie z wybiegów uzależnione jest od pogody oraz stopnia rozwoju pastwiska.
2. W razie niepogody lub poza sezonem wypasu konie wypuszczane są na wydzielone wybiegi.
3. Zarówno na pastwiska jak i na wybiegi konie wychodzą w czasie ustalonym przez Ośrodek. Chcąc w wolnym czasie samemu wypuścić konia, należy ustalić to z obsługą i później sprowadzić swojego konia do boksu.
4. Konie wychodzące na pastwiska i wybiegi powinny mieć zapasowy kantar na wypadek uszkodzenia lub zgubienia używanego na co dzień.
5. Wypas koni odbywa się wyłącznie na pastwisku. Prosimy nie karmić koni na ścieżkach prowadzących do stajni, bo utrudnia to później sprowadzanie koni z wybiegów.
6. Obowiązuje zakaz jazdy wierzchem po pastwiskach.

 

IV. Schludność i porządek

1. Każdy, kto przebywa na terenie obiektu, zobowiązany jest do pozostawienia po sobie miejsca w czystości.
2. Jeźdźcy są zobowiązani do uprzątnięcia po swoim koniu, zarówno słomy wyciągniętej z boksu, jak i obornika z przejść w stajni, myjni oraz terenu przed stajnią i ścieżek w okolicy budynku.
3. Konie należy kopystkować przed wyprowadzeniem z boksu i wmieść odpady niezwłocznie po wyprowadzeniu konia.
4. Myjkę oraz inne stanowiska do czyszczenia koni trzeba pozamiatać przed ich opuszczeniem, aby były czyste dla innych użytkowników.
5. Sprzęt jeździecki odkładamy na przypisane mu miejsce.
6. W siodlarni ubrania oraz rzeczy osobiste przechowujemy w szafkach lub zamykanych skrzynkach, aby zachować ład i porządek.
7. Utrzymanie porządku i czystości w siodlarniach spoczywa na ich użytkownikach.
8. Na boksach mogą zostać powieszone tylko kantary i uwiązy. Skrzynki, dodatkowe czapraki i inny sprzęt należy ułożyć w siodlarni.
9. Przed opuszczeniem Ośrodka należy odnieść do siodlarni wszystkie swoje rzeczy. Dotyczy to zwłaszcza derek, czapraków, ochraniaczy, itp.
10. Korzystając z wewnętrznego placu do jazdy, należy dokładnie posprzątać odchody po swoim koniu niezwłocznie po załatwieniu potrzeby! Oznacza to konieczność zsiadania z konia podczas jazdy, albo poproszenie osób stojących na ziemi. W przeciwnym razie podłoże zostanie trwale zabrudzone, co może spowodować wprowadzenie kar finansowych dla osób nie stosujących się do zasad używania placu.

 

V. Pomieszczenia socjalne

 1. Każdy klient Ośrodka może korzystać z pomieszczeń socjalnych nad stajnią - łazienka, kuchnia, pokój do wypoczynku.
 2. Należy zachować czystość i zostawić po sobie porządek.
 3. Nie wolno zostawiać tam swoich rzeczy osobistych. Przed opuszczeniem Ośrodka wszystko należy znieść do swojej szafki w siodlarni lub zabrać ze sobą.
 4. Korzystając z naczyń kuchennych, obowiązkowo trzeba je po sobie umyć.
 5. Czajnik zostawiamy pusty i wyłączony z kontaktu.
 6. We wszystkich pomieszczeniach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia!

 

 

VI. Odpowiedzialność za szkody

 1. Każdy właściciel ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez swojego konia.
 2. Osoby korzystające ze sprzętu Ośrodka ponoszą odpowiedzialność za szkody wywołane zaniedbaniem lub nie odłożeniem wyposażenia na właściwe miejsce.

 

VII. Zdrowie i bezpieczeństwo

 1. Zwierzęta cierpią w milczeniu, dlatego życie i zdrowie konia są wartościami nadrzędnymi.
 2. Ze względów bezpieczeństwa jazda w kasku jest obowiązkowa.
 3. Osoby pełnoletnie użytkujące swoich prywatnych koni, nie stosując się do powyższego obowiązku, czynią to na swoje ryzyko i własną odpowiedzialność.
 4. Na terenie całego obiektu, a zwłaszcza w budynku stajni, obowiązuje bezwzględny zakaz palenia poza wyznaczonymi miejscami.
 5. Wszystkie nasze działania podejmujemy mając na względzie życie i bezpieczeństwo, zarówno ludzi, jak i koni, a także dbając o otaczające nas budynki, wyposażenie oraz zieleń.
 6. Na terenie stajni znajduje się apteczka pierwszej pomocy. Zużywając jej zawartość w najbliższych dniach uzupełniamy pobrane materiały, by nie zabrakło ich, gdy ktoś inny znajdzie się w potrzebie.
 7. Przebywając samemu na terenie stajni, dbamy o bezpieczeństwo obiektu, zwłaszcza, gdy przyjedzie ktoś obcy, prosimy by skontaktował się z właścicielem.

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązuje zasada uwzględniająca dobro koni, wzajemnej życzliwości i pomocy